10. Oct 2023 |

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama ZDK


Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Zeničko-dobojski kanton

Javna ustanova Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona

Upravni odbor

 

Broj: 01-34-1-5-2/23

Zenica, 09.10.2023. godine

 

Na osnovu člana 29. Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH“, broj: 6/92, 8/93 i 13/94), odredaba Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 9/23 i 14/23), člana 15. 16. i 17. Statuta Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine ZDK“, broj 1/15,9/17 i 18/19), Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona broj: 01-34-1-5/23 od 29.09.2023.godine, Upravni odbor u postupku imenovanja direktora Ustanove objavljuje:

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona

 

I Predmet

Objavljuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona.

 

II Period na koji se imenuje

Imenovanje direktora vrši se na mandatni period u trajanju od četiri godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

 

III Poslovi i zadaci direktora:

Direktor:

·  organizuje i rukovodi radom Ustanove,

·  zastupa i predstavlja Ustanovu trećim licima i odgovoran je za zakonitost rada,

·  u ostvarivanju rukovođenja Ustanovom direktor predlaže Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti radi kojih je Ustanova osnovana,

·  unutrašnju organizaciju,

·  sistematizaciju poslova i osnove planova rada i razvoja,

·  izvršava odluke Upravnog odbora,

·  odlučuje o pravima obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa,

·  podnosi Upravnom odboru izvještaj o finansijskom poslovanju,

·  vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, pravilima i statutom Ustanove.

Pripadajuća osnovna neto plata: koeficijent složenosti poslova 4,5 pomnožen sa osnovicom za obračun plaće.

Mjesto rada: sjedište Ustanove u ulici Saliha Cakana Mulalića br. 5, Zenica, te u ostalim organizacionim jedinicama prema potrebi.

 

IV Uslovi za izbor i imenovanje

Kandidati za izbor i imenovanje direktora Ustanove treba da ispunjavaju sljedeće opće i posebne uslove:

Opći uslovi:

·  Da je državljanin Bosne i Hercegovine,

·  Da je stariji od 18 godina,

·  Da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljavanja javnog konkursa,

·  Da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u ex Jugoslaviji (član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine),

·  Da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13),

·  Da nema privatni i finansijski interes u instituciji u kojoj se kandiduje,

·  Da nije osuđivan za krivično djelo i za prekršaj nespojiv sa dužnošću u instituciji u koju se kandiduje pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,

·  Da mu nije izrečena zaštitna mjera obavljanja aktivnosti, tri godine od dana pravosnažnosti odluke o izrečenoj zaštitnoj mjeri.

Napomena: izabrani kandidat je u obavezi da u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru kao najboljeg kandidata dostavi ljekarsko uvjerenje.

Posebni uslovi:

·  Da ima diplomu društvenog ili tehničkog smjera (VSS ili VŠS),

·  Da ima najmanje tri (3) godine radnog iskustva u struci,

·  Da posjeduje smisao za komunikaciju, te organizaciju rada u smislu osiguranja uspješnog rukovođenja.

 

IV.1. Kriteriji

Proces izbora kandidata izvršit će se na osnovu pismenog i usmenog stručnog ispita.

Pismeni  stručni ispit sastojat će se od 5 pitanja i vrednovat će se na sljedeći način:

·  potpuno tačan odgovor: 2 bod,

·  djelomično tačan odgovor: 1 boda,

·  netačan odgovor: 0 bodova.

Kod ocjene rezultata usmenog ispita uzimat će se u obzir sljedeće:

·  motivisanost/entuzijazam kandidata,

·  radno iskustvo u struci,

·  vještina komunikacije,

·  sklonost timskom radu,

·  dodatna znanja,

·  predznanje o radu s osobama s posebnim potrebama.

Svaki od članova Komisije kandidatu pozvanom na usmeni ispit može dati maksimalno do 5 bodova za svaku cijenjeni kriterij.

Komisija ce posebno cijeniti dostavljeni Plan i program rada Ustanove za četverogodišnji mandat i to dodijeljivanjem bodova od 1-5.

 

V Prijava i potrebna dokumentacija:

 Pored prijave koja treba da bude potpisana svojeručno, kandidati treba da dostave:

·  Kraću biografiju, adresu i kontakt telefon,

·  Diplomu, odnosno dokaz o stručnoj spremi,

·  Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu u skladu sa traženom stručnom spremom,

·  Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

·  Izvod iz matične knjige rođenih,

·  Ovjerene izjave o činjenicama navedenim u alinejama c. do h. općih uslova za izbor i imenovanje direktora,

·  Plan i program rada Ustanove za naredne 4 godine.

Svi priloženi dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 

Napomene:

Konkursna komisija koju imenuje Upravni odbor će sa kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete konkursa i uđu u uži izbor obaviti pismeni i usmeni stručni ispit u skladu sa stavkom IV.1., sačiniti listu uspješnih kandidata i istu dostaviti Upravnom odboru na odlučivanje.

Literatura  za usmeni i pismeni stručni ispit:

·  Zakon o ustanovama („Službene novine RBiH“, broj: 6/92, 8/93 i 13/94),

·  Zakon o radu („Službene novine FBiH“ broj:26/16, 89/18, 23/20 presuda US i 49/21 dr. Zakon i 44/22)

·  Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i porodica sa djecom („Službene novine ZDK“, broj:13/07, 13/11, 03/15, 2/16 i 16/22)

·  Statut Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine ZDK“, broj: 1/15, 9/17 i 18/19).

 

VI Rok i adresa za prijavu

Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti u roku od 15 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja konkursa.

Javni konkurs će biti objavljen u Službenim novinama FBiH, Dnevnom listu „Dnevni avaz“, web stranici Ustanove, web stranici Zeničko-dobojskog kantona, a isti će biti dostavljen i JU Služba za zapošljavanje ZDK.

Prijave sa traženom dokumentacijom treba dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu: Javna ustanova Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona ulica Saliha Cakana Mulalića broj: 5, 72000 Zenica

sa naznakom: „Konkursnoj komisiji za izbor i imenovanje direktora - prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora - ne otvarati“.

U slučaju određenih dodatnih informacija na raspolaganju je i kontakt telefon: 032/465-933 (kontakt osoba: Alma Arifović)

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

                                                                                                 

Predsjednica Upravnog odbora

                          

Lamija Piljug