11. Oct 2023 |

Javni oglas za prijem radnika - Stručno tijelo za otkrivanje, procjenu, praćenje i upućivanje djece s teškoćama u razvoju


Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Zeničko–dobojski kanton         

Javna ustanova Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko–dobojskog kantona

 

Broj: 01-34-1-6-1/23

Zenica, 10.10.2023. godine

 

Na osnovu člana 20.a Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16, 89/18 i 23/20 odluka US, 49/21 dr. zakon, 103/21 dr. zakon i 44/22), odredaba Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko–dobojskog kantonu („Službene novine Zeničko–dobojskog kantona“, broj: 9/23) i Odluke o ponovnom raspisivanju javnog konkursa za prijem u radni odnos broj: 01–34–1–6/23 od 10.10.2023.godine, v.d. direktora raspisuje:

 

DRUGI PONOVLJENI JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

I

(Radno mjesto, trajanje ugovora o radu i kratki opis poslova)

Javna ustanova Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko–dobojskog kantona sa sjedištem u Zenici, ulica Saliha Cakana Mulalića br. 5 objavljuje drugi ponovljeni oglas za prijem radnika u radni odnos za sljedeća radna mjesta:

 

(1) Saradnik za otkrivanje, procjenu, praćenje i upućivanje djece s teškoćama u razvoju–Psiholog

-          1 (jedan) izvršilac u radni odnos na neodređeno vrijeme,

-          mjesto rada Zenica, ulica Saliha Cakana Mulalića br. 5,

-          pripadajuća osnovna neto plata: koeficijent složenosti poslova 2,34 pomnožen sa osnovicom za obračun plaće.

-      kratak opis poslova: vrši upis djeteta u registar, obavlja koordiniranje procesa procjene i stručne podrške, uz kontinuirano prikupljanje podataka, osnaživanje djeteta sa teškoćama i porodice, donosi Nalaz i mišljenje najkasnije do 6 mjeseci nakon procjene djeteta, obavlja poslove izdavanja pisane preporuku za izradu lično usmjerenog plana podrške djetetu sa teškoćama i porodici, obavlja i druge poslove za dato radno mjesto koji su navedeni u Pravilniku o radu.

 

(2) Saradnik za otkrivanje, procjenu, praćenje i upućivanje djece s teškoćama u razvoju–Edukator–rehabilitator

-          1 (jedan) izvršilac u radni odnos na neodređeno vrijeme,

-          mjesto rada Zenica, ulica Saliha Cakana Mulalića br. 5,

-          pripadajuća osnovna neto plata: koeficijent složenosti poslova 2,34 pomnožen sa osnovicom za obračun plaće.

-      kratak opis poslova: vrši upis djeteta u registar, obavlja koordiniranje procesa procjene i stručne podrške, uz kontinuirano prikupljanje podataka, osnaživanje djeteta sa teškoćama i porodice, donosi Nalaz i mišljenje najkasnije do 6 mjeseci nakon procjene djeteta, obavlja poslove izdavanja pisane preporuku za izradu lično usmjerenog plana podrške djetetu sa teškoćama i porodici, obavlja i druge poslove za dato radno mjesto koji su navedeni u Pravilniku o radu.

 

II

(Opći i posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa)

 

a)      OPĆI USLOVI:

-           da je stariji od 18 godina,

-           da je državljanin Bosne i Hercegovine,

-           da posjeduje zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje.


b)     POSEBNI USLOVI:

Pozicija 1.

-         VSS– VII stepen ili visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova) drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja–studijski program: psihologija,

-          dvije (2) godine radnog iskustva u struci,

-          posjedovanje certifikata o završenoj edukaciji prema članu 25. Pravilnika o otkrivanju, procjeni, praćenju i upućivanju djece u riziku, djece s teškoćama i invaliditetom („Službene novine ZDK“, broj 21/22) prije početka rada ili u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na rad,

-        - poznavanje rada na računaru.

Pozicija 2.

-         VSS– VII stepen ili visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova) drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja–studijski program: specijalna edukacija i rehabilitacija,

-         dvije (2) godine radnog iskustva u struci,

-         posjedovanje certifikata o završenoj edukaciji prema članu 25. Pravilnika o otkrivanju, procjeni, praćenju i upućivanju djece u riziku, djece s teškoćama i invaliditetom („Službene novine ZDK“, broj 21/22) prije početka rada ili u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na rad,

-         poznavanje rada na računaru.

 

III

(Potrebna dokumentacija)

Uz prijavu (mora biti svojeručno potpisana) na javni oglas, kandidati trebaju dostaviti i sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

-          kraća biografija (CV) uz kontakt podatke (broj telefona i e–mail),

-          uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja),

-          potvrdu o prebivalištu (CIPS),

-          izvod iz matične knjige rođenih,

-      diploma o  stečenoj stručnoj  spremi navedenoj u posebnim  uslovima za konkretno radno mjesto, te rješenje o nostrifikaciji, ukoliko je navedena isprava stečena van Bosne i Hercegovine nakon 06. 04.1992.godine,

-         dokaz o radnom iskustvu u struci,

-     certifikat o završenoj edukaciji prema članu 25. Pravilnika o otkrivanju, procjeni, praćenju i upućivanju djece u riziku, djece s teškoćama i invaliditetom („Službene novine ZDK“, broj 21/22). Ako kandidat nema certifikat, on može biti prihvaćen u dalju proceduru, s tim da je, ukoliko bude primljen u radni odnos, certifikat obavezan dostaviti u roku od 12 mjeseca od dana zaključivanja ugovora o radu i stupanja na rad u protivnom doći će do raskida ugovora,

-        dokaz o poznavanju rada na računaru.

 

IV

(Kriteriji)

Izbor najboljeg kandidata izvršiće Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos nakon razmatranja dostavljene dokumentacije i održanog pismenog i usmenog stručnog ispita sa svakim od kandidata.

Literatura za pripremu pismenog i usmenog ispita za svaku od navedenih pozicija:

·  Za poziciju 1.:

-          Pravilnik o otkrivanju, procjeni, praćenju i upućivanju djece u riziku, djece s teškoćama i invaliditetom („Službene novine ZDK“, broj 21/22),

-          Međunarodna klasifikacija funkcioniranja, onesposobljenja i zdravlja (MKF),

-          Priručnik za izradu, praćenje i evaluaciju lično usmjerenog plana podrške (autor: Darko Kobetić),

·  Za poziciju 2.:

-          Pravilnik o otkrivanju, procjeni, praćenju i upućivanju djece u riziku, djece s teškoćama i invaliditetom („Službene novine ZDK“, broj 21/22),

-          Međunarodna klasifikacija funkcioniranja, onesposobljenja i zdravlja (MKF),

-          Priručnik za izradu, praćenje i evaluaciju lično usmjerenog plana podrške (autor: Darko Kobetić).


Pismeni dio ispita sastoji se od 10 pitanja. Svaki potpuno tačan odgovor boduje se sa jednim bodom, dok se nepotpuni i netačni odgovori neće bodovati. Uslov za pristupanje usmenom dijelu ispita je 7 bodova ostvarenih na pismenom ispitu.

Na stručnom usmenom dijelu ispita Komisija postavlja svakom kandidatu (odnosi se na kandidate koji su zadovoljili uslov od 7 tačnih odgovora na pismenom dijelu ispita) po tri pitanja a odgovore na svako pitanje svaki član komisije boduje od 0–5 bodova. Ukupna ocjena za svakog kandidata za stručni usmeni ispit će predstavljati zbir ocjena sva tri člana Komisije. Ukupan broj bodova se sastoji od zbira bodova sa pismenog i usmenog stručnog ispita.


Napomena: Po okončanju procedure izabrani kandidati su dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od 60 dana kako bi se mogao zaključiti ugovor o radu i to u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti o prijemu.

 

V

(Ostale napomene)

(1) Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana njegove posljednje objave.

(2) Javni oglas biće objavljen na web stranici JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko–dobojskog kantona (www.jucentarzdk.ba), web stranici Zeničko–dobojskog kantona (www.zdk.ba), web stranici JU Služba za zapošljavanje ZDK (www.zdk–szzz.ba) i u dnevnom listu „Dnevni avaz“ u formi obavijesti.

(3) Kandidati čije prijave budu uredne, potpune i blagovremene, pristupit će proceduri po Javnom oglasu. Poslodavac će o vremenu i mjestu održavanja usmenog i pismenog ispita obavijestiti kandidate u pisanom obliku, putem obavijesti koja će biti dostavljena na e–mail adresu, uz postavljanje obavijesti na web stranici (www.jucentarzdk.ba) i na oglasnoj ploči.

(4) Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove iz javnog oglasa komisija će odbaciti zaključkom.

(5) Za oglašena radna mjesta nije predviđen probni rad.

(6) U slučaju dodatnih informacija na raspolaganju je broj telefona 032/465–930.

(7) Ustanova nema obavezu vraćanja dokumentacije. Dokumentacija će biti vraćena kandidatu samo u slučaju podnošenja zahtjeva putem protokola i to po okončanju konkursne procedure.

 

Prijave na Oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte sa naznakom

“Prijava na Javni oglas za radno mjesto (navesti koje) – ne otvaraj – otvara Komisija” na adresu:

JAVNA USTANOVA CENTAR ZA DJECU I ODRASLE OSOBE S POSEBNIM POTREBAMA ZENIČKO–DOBOJSKOG KANTONA

ULICA SALIHA CAKANA MULALIĆA BR. 5

72000 ZENICA                                       V.D. D I R E K T O R A

Admir Hasić